หน้าหลัก :l: งานบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์:l: งานบริการวิชาการ :l: งานวิจัยอาหารปลอดภัย  :l: งานบริหารพัฒนาศูนย์ฯ :l: มาตรฐานสากล :l: สาระน่ารู้ :l: คำขอบคุณ

 User ID     
 Password      สำหรับผู้บริหารงาน   

สถิติการเยี่ยมชม

hit counter account login

 ลงนามสมุดเยี่ยมศูนย์ฯ

กระดานสนทนาอาหารปลอดภัย

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

รวบรวมรูปภาพกิจกรรม ปี 50

รวบรวมรูปภาพกิจกรรม ปี 51

รวบรวมรูปภาพกิจกรรม ปี 52


 

 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสารสนเทศศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Food safety and Inspection Service Center (FOSIC)

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

           “ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีคุณธรรม เพื่อให้สังคมได้รับความปลอดภัยทางอาหาร ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนที่อยู่ดีมีสุข และมีวิถีชีวิตที่พอเพียง”

สัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน

นโยบายคุณภาพ

              “มุ่งมั่นให้บริการด้านการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและอาหาร    ด้วยความถูกต้องและเที่ยงตรง  ตอบสนองความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ (Mission)

1.ตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้วยมาตรฐาน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งองค์กร ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัย

2.สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย

3.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชนทุกระดับ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมในการดูแลชุมชนของตนเองให้ได้รับการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูง

4.พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการตรวจสอบ

 ดอกไม้ประจำหน่วยงาน

 

 

 

สีประจำหน่วยงาน


    ข่าวประชาสมพันธ์

   แนะนำบุคคลากร

   ประวัติความเป็นมา

   คำสั่งปฏิบัติงาน

   อัตราค่าบริการ

ระเบียบศูนย์ฯ

แบบฟอร์มรับบริการ

 แผนการปฏิบัติงาน ปี 50

 แผนการปฏิบัติงาน ปี 51

แผนการปฏิบัติงาน ปี 52

  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจชุมชน

สื่อผสมอาหารปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free web hosting

 

2008 Copyright (c) FOSIC Thailand. Tel. 08-5132-9106 Fax. 055-706555 (1246)  Best view recommended @ 1024x768 pixel :-) Designed by CHAMP (-: